Tehlikeli malların sınıflandırılması

Tehlikeli maddeler ve ürünler, hem ADR hem de RID yönetmeliklerinde özelliklerine ve tehlike türlerine göre 9 sınıfa veya sınıfa ayrılır. Bahsedilen 9 sınıfın her birinin açıklaması aşağıdaki gibidir

Sınıf 1- Patlayıcılar

Yanıcı malzemeler, ısı, ışık, ses, gaz veya duman yoluyla ekzotermik, patlayıcı olmayan bir kimyasal reaksiyonla etkisini gösterebilen malzemeler veya madde kombinasyonlarıdır. Yanıcı maddeler, gaz ürettiklerinde bile patlayıcı olarak kabul edilir. Patlayıcılar; gaz, sıcaklık, hız veya basınç üreterek çevreye kimyasal reaksiyonlar yoluyla zarar verebilen katılar ve sıvılardır

Sınıf 1-1 Barut

Bu patlayıcı grubu, bir alevle temas ettiğinde kitlesel olarak patlayan maddelerdir.

Sınıf 2-1 Nitrat bileşikleri - selüloz nitrat ve potasyum nitrat ve ...

Bu malzeme grubu ve bileşikler hızlı ve kolay bir şekilde yanar ve büyük yangınlara neden olur, ancak patlayıcı güçleri önceki gruba göre daha azdır. Bu grup yangınlarda ortaya çıkan buharlardan korunmak için solunum cihazı kullanılması gerekmektedir

Sınıf 3-1: Azotlu bileşikler

Bu patlayıcı grubu, ateşle temas nedeniyle toplu halde patlar, ancak patladıklarında patlayıcı maddeler ve bileşenler yayan Grup I nesneleri gibi patlayacak kadar uzun süre alevle temas halinde olmaları gerekir

Sınıf 4-1 Klorür bileşikleri

Bu patlayıcı grubu kuvvetli yanar ve yoğun duman üretir ancak bu malzemelerin patlama riski önceki gruplara göre çok daha düşüktür veya hiç patlama riski yoktur

Sınıf 5-1 Brülörler

Bu grup patlayıcılar yandığında zehirli maddeler üretir, bu grupta patlama riski düşüktür

Sınıf 6-1 Mühimmat

Bu grup malzemelerin ısınması ve patlayıcı olması için bir süre aleve maruz bırakılması gerekir. Bu grup malzemelerde kitlesel patlama riski daha azdır ancak yangın devam ederse yüksek iletim gücüne sahip dağınık patlamalar olacaktır Bu grup patlayıcılar patlayıcı parçalar üretir

Sınıf 7-1 Yanıcı malzemeler

Bu grup patlayıcılar yanıcılık veya zehirlenme ve yanma gibi tehlikeler ortaya çıkarmaktadır.Bu malzemeler tamamen patlayıp tamamen patlamadan önce bir süre alev veya ısıya maruz bırakılmalıdır, bu grup malzemelerde kütle patlama riski daha azdır. Ancak sürekli ısı, patlama genliğinin hızla genişlemesine neden olur

Sınıf 8-1 Radyolojik Patlayıcılar

Bu patlayıcı grubu, kendilerine bir alev veya ısı ulaştığında patlayacak radyolojik tehlikelere sahiptir ve bu patlama sonucunda kendi patlayıcılarını üretirler ve çeşitli kişilerin yaklaşık 1500 metre kadar uzak bir mesafeye çıkarılması gerekir

Sınıf 9-1 Metal tozları

Bu malzeme grubu, magnezyum, alüminyum veya çinko tozu gibi metal tozları içeren patlayıcı olmayan nesnelerdir Sınıf 1 malzemelerin taşınması için kurallar Çok hassas ve kendi kendine patlayabilecek malzemelerin taşınması yasaktır. Sevkiyat öncesi, her bir maddenin ve patlayıcının sınıflandırması, markası ile birlikte, üretici ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanmalıdır Aşağıdakiler için yeni bir lisans alınmalıdır: - Yeni patlayıcılar - Önceki bileşiklerden ve patlayıcılardan önemli ölçüde farklı olan bir patlayıcı kombinasyonu veya karışımı - Patlayıcı içeren bir ürünün yeni tasarımı -

Sınıf 1 malzemelerin taşınması için kurallar

Çok hassas ve kendi kendine patlayabilecek malzemelerin taşınması yasaktır. Sevkiyat öncesi, her bir maddenin ve patlayıcının sınıflandırması, markası ile birlikte, üretici ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanmalıdır Aşağıdakiler için yeni bir lisans alınmalıdır: - Yeni patlayıcılar - Önceki bileşiklerden ve patlayıcılardan önemli ölçüde farklı olan bir patlayıcı kombinasyonu veya karışımı - Patlayıcı içeren bir ürünün yeni tasarımı - Yeni ambalajlı bir patlayıcı

Sınıf 2 - Gazlar

Gazlar, kimyasal özelliklerine veya fizyolojik etkilerine göre aşağıdaki türlere ayrılır:

- yanıcı

- Yanıcı ve toksik olmayan

Zehirli veya aşındırıcı

Bazı gazlar kimyasal veya fizyolojik olarak nötrdür. Bu gazlar toksik olmamasına rağmen, büyük miktarları boğulmaya neden olabilir. Bu sınıftaki pek çok gaz, düşük yoğunluklarda yıkıcı etkiye sahiptir ve yangın varlığında oldukça zehirli gazlara dönüşebilir. Bu sınıftaki gazlar yanıcı, yanıcı, zehirli veya patlayıcıdır

Ulaşımdaki gaz türleri

Gazlar ulaşım açısından dört gruba ayrılır: - Sıkıştırılmış gazlar: -50 santigrat derece sıcaklıkta basınç altında taşınması için ambalaj kaplarında tamamen gaz halindeki gazlar. Kritik sıcaklığı (Kritik Sıcaklık) -50 derece Celsius veya daha düşük olan gazlar bu gruptadır. Sıvılaştırılmış gazlar: -50 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda nakliye için ambalaj kaplarında yarı sıvı halde bulunan gazlardır. Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar: Nakliye için ambalaj kaplarındaki düşük basınç nedeniyle yarı sıvı hale gelen gazlar. - Çözünür gazlar: Çözünür bir sıvı içinde taşınmak üzere ambalaj kaplarında çözünen gazlar. Gazları oluşturdukları tehlikeye göre tanımlayın Gazların temizlenmesi ve ayrıştırılması, nakliye ve boşaltmada oluşturdukları tehlikeye göre bölünür.Bu gazlar tehlikeli madde olarak kabul edilir ve güvenli depolanmazlarsa patlayarak tehlike oluşturabilir ve anestezik uyarıcı gazlar çıkarabilirler. , Zehirli ve yanıcıdır ve bazıları aynı anda yanıcı, zehirli, yanıcı ve oksitleyici tüm özelliklere sahip olabilir

Gazları oluşturdukları tehlikeye göre tanımlayın

Yanıcı sıvılar, sıvılar veya bunların karışımları veya çözünür veya askıda katı maddeler içeren sıvılardır (tehlikeli özelliklerinden dolayı diğer sınıflarda sınıflandırılanlar dışında boyalar, cilalar, vernikler vb.). Parlama noktasında yanıcı buhar yayan

Sınıf 3 - Yanıcı sıvılar

Yanıcı katılar, çevresinde yanıcı gaz üreten maddeler. Bu sınıftaki malzemeler nakliye koşullarında kolayca yanıcıdır ve yangına neden olabilir (patlayıcı olarak sınıflandırılanlar dışında). Esas olarak aşağıdakileri içerir: Toz, granül ve yapışkan malzemeler Sürtünme yoluyla yangına neden olabilecek katılar 1-4 gruplar halinde sınıflandırılmalıdır

Sınıf 4-Tehlikeli katılar

4-1 Yanıcı katılar

Yanıcı katılar, çevresinde yanıcı gaz üreten maddeler. Bu sınıftaki malzemeler nakliye koşullarında kolayca yanıcıdır ve yangına neden olabilir (patlayıcı olarak sınıflandırılanlar dışında). Esas olarak aşağıdakileri içerir: Toz, granül ve yapışkan malzemeler Sürtünme yoluyla yangına neden olabilecek katılar 1-4 gruplar halinde sınıflandırılmalıdır

4.2 Kendiliğinden alevlenir katılar

Sınıf 2-4 aşağıdaki malzemeleri içerir:

- 5 dakika içerisinde havanın varlığında küçük miktarlarda bile tutuşan çözelti (sıvı ve katı) içeren malzemeler. Bu malzemeler kendiliğinden tutuşmaya çok yatkındır. - Enerji kaynağı olmadan hava ile temas halinde ısınan malzemeler. Bu malzemeler yalnızca yüksek miktarlarda (kg) ve uzun bir süre sonra (birkaç saat veya gün) tutuşur

4.3 Islandığında tehlikeli görünen ve zehirli ve yanıcı gazlar üreten unsurlar

Bu gruptaki elementler hem katı hem sıvıdır ve ortak bir özelliğe sahiptirler, ıslandığında yanıcı gazları dağıtırlar ve bu elementlerden bazıları su, nem veya asitlerle temas halinde zehirli gazlar üretirler

Sınıf 5 - Organik oksidanlar ve peroksitler

Bu tür malların, oksitleyici ajanlarının hızlı tutuşması nedeniyle ambalajlanması, iç içeriğini tüm dış yanma kaynaklarına karşı korumalıdır

5-1 Oksitleyici maddeler

Oksitleyici maddeler, kendiliğinden yanıcı olmayan ancak oksijen üreterek diğer maddeleri tutuşturabilen maddelerdir

5.2 Organik peroksitler

Bu maddeler, yapılarındaki hidrojen vadileri organik radikallerle değiştirilmiş hidrojen peroksit türevleridir. Bu malzemeler kararsızdır ve ısı varlığında ayrışabilir. Bu malzemeler ayrışma nedeniyle patlayabilir ve büyük yoğunlukta tutuşabilir

Sınıf 6- Zehirli maddeler ve bulaşıcı maddeler

6-1- Zehirli maddeler

Toksinler, yutulduğunda, solunduğunda veya deri ile temas ettiğinde ölüme neden olabilen maddelerdir. Tüm zehirli maddeler ateş veya yüksek ısı varlığında zehirli gazlar çıkarır

6-2 Bulaşıcı maddeler

Bulaşıcı maddeler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilen mikrop, virüs, bakteri vb. Patojenler içeren maddelerdir

Sınıf 7- Radyoaktivite malzemeleri

Radyoaktivite malzemeleri kendileri alfa, beta ve gama ışınları üreten maddelerdir ve bu nesnelerin son derece tehlikeli doğası nedeniyle özel etiketlerle taşınması ve depolanması için özel kurallar ve düzenlemeler vardır

Sınıf 8- Aşındırıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler, canlı dokularla temas ettiklerinde kimyasal etkileşimler yoluyla onlara zarar veren veya sızıntı ve diğer maddelerle temas yoluyla metallere, diğer eşyalara ve hatta araçlara zarar veren maddelerdir. Bu maddeler mevcut cilde zararlı olmasının yanı sıra toksik ve zararlıdır. Ayrıca, bu tür maddelerin buharlarının yutulması veya solunması zehirlenmeye neden olacaktır. Bu maddelerin bir kısmı deri yoluyla vücuda nüfuz edebilir. Bu sınıftaki tüm malzemeler metallere ve tekstillere zarar verebilir. Bu gruptaki bazı malzemeler su veya odun, kağıt, lif gibi diğer organik maddelerin varlığında da ısı üretir

Sınıf 9 - Tehlikeli mallar

Yavaş yavaş keşfedilen ve tehlikeli olabilecek herhangi bir element veya sıvı Sınıf 9'da sınıflandırılır. Bu sınıfa ilişkin malzemeler, gerekli testler yapıldıktan ve tam niteliği belirlendikten sonra sekiz tehlikeli mal grubundan birine sınıflandırılır.

Kısaca belirtiler

Ana sayfa